ระบบบันทึกผลการเรียน ก่อนสอบวัดผลกลางภาค ระหว่างวันที่ 3 - 7 ก.ค. 2560 สำหรับครูผู้สอน
การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียน และติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


Powered by AIWEB