โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"
Chaiyasitthawat "Pat Saibamrung" School
  "องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวนำสู่ศตวรรษที่ 21"

โครงการเภตรากรุ๊ปเสริมสร้างคนดี ปีการศึกษา 2562


โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" ได้ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมนำความสุขในสถานศึกษา โครงการเภตรากรุ๊ปเสริมสร้างคนดี


: 2020-03-13

โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"
52/ 12  หมู่ 3  ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทรศัพท์ : 02-5815570  โทรสาร : 02-5815569
www.facebook.com/Chaiyasitthawas
Status : 126066 for webmaster