โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"
Chaiyasitthawat "Pat Saibamrung" School
  "องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวนำสู่ศตวรรษที่ 21"

บัญชีการใช้งาน E-mail ของโรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง"

แจ้งบัญชีการใช้งาน E-mail ภายใต้โดเมน @chaiyasit.ac.th เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยเครื่องมือ Google for Education

รายละเอียดเพิ่มเติม (information more)
โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"
52/ 12  หมู่ 3  ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทรศัพท์ : 02-5815570  โทรสาร : 02-5815569
www.facebook.com/Chaiyasitthawas
Status : 118248 for webmaster