โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"
Chaiyasitthawat "Pat Saibamrung" School
  "องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวนำสู่ศตวรรษที่ 21"

เรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา2562


โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" จัดการเรียนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 13 -15 พฤษภาคม 25


: 2019-05-28

โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"
52/ 12  หมู่ 3  ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทรศัพท์ : 02-5815570  โทรสาร : 02-5815569
www.facebook.com/Chaiyasitthawas
Status : 118254 for webmaster