โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"
Chaiyasitthawat "Pat Saibamrung" School
  "องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวนำสู่ศตวรรษที่ 21"

วันพบครูของลูกรักครั้งที่ 1 ปี 2562


โรงเรียนชัยสิทธาวาส พัฒน์ สายบำรุง จัดงานวันพบครูของลูกรักครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562


: 2019-06-02

โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"
52/ 12  หมู่ 3  ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทรศัพท์ : 02-5815570  โทรสาร : 02-5815569
www.facebook.com/Chaiyasitthawas
Status : 118257 for webmaster