โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"
Chaiyasitthawat "Pat Saibamrung" School
  "องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวนำสู่ศตวรรษที่ 21"

วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2562


โรงเรียนชัยสิทธาวาส"พัฒน์ สายบำรุง" จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ร่วมกับอบต.กระแชง


: 2019-06-02

โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"
52/ 12  หมู่ 3  ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทรศัพท์ : 02-5815570  โทรสาร : 02-5815569
www.facebook.com/Chaiyasitthawas
Status : 103063 for webmaster